Ho Hong Quyen. (2021). Enhanced removal of phosphate from wastewater by precipitation coupled with flocculation. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 19(12.2), 5–10. https://doi.org/10.31130/ud-jst2021-010E