Doan Nguyen Trang Phuong. (2022). Market competition and earnings management: Evidence from Vietnam. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(6.1), 90–95. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.103E