Đinh Thị Phượng. (2022). Nhìn lại vai trò của triết học Mác- Lênin trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(8), 66–70. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7756