Ngô Anh Tuấn, & Nguyễn Hữu Đặng. (2022). Tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các hộ trồng lúa jasmine tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2017 – 2019. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(8), 45–49. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7781