Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Quốc Đạt, & Đặng Phước Vinh. (2022). Thiết kế và chế tạo vali thông minh ứng dụng công nghệ xử lý ảnh. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(8), 93–98. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7926