Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn, & Ngô Thị Minh Châu. (2022). Ảnh hưởng của sự phức tạp công ty đến quyết định phát hành cổ phiếu bổ sung. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(8), 1–6. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7940