Ngô Phi Mạnh, & Kohei Ito. (2022). Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện ly trong pin nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp cơ – hóa học. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(10.2), 17–24. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7973