Nguyen-Duy-Nhat, V., & T. P. Le, M. (2022). On the Robust design for IoT-based Wireless Information and Power Transmission network. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 20(12.2), 19–24. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.505ICT