Nguyễn Hồng Quân, Tạ Ngọc Khánh, Đinh Lê Quỳnh Thu, Vũ Phương Thảo, Phạm Ngọc Trang, & Đỗ Phương Ý Nhi. (2023). Ảnh hưởng của nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng VR đến ý định tham quan địa điểm du lịch: Vai trò trung gian của ý định sử dụng VR để trải nghiệm địa điểm du lịch. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21(4), 1–9. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8276