Nguyễn Thành Đạt, & Lê Thị Phương Uyên. (2023). Tác động của trách nhiệm xã hội đến rủi ro sụp đổ giá cổ phiếu của doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm ở Mỹ. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21(4), 45–50. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8409