Lê Hoàng Sơn, & Nguyễn Ngọc Phương. (2024). Tiềm năng ứng dụng mô hình đồ thị có trọng số để tối ưu hóa lộ trình thu gom sơ cấp chất thải rắn sinh hoạt: nghiên cứu tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(4), 90–94. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8611