Mai, N. X., Hoang, L. N., & Nguyen-Phuoc, D. Q. (2023). Factors influencing safety compliance behavior among food delivery riders – an application of safety climate model. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 21(9.3), 14–18. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2023.561E