Nguyễn Bá Kiên, Lê Quốc Huy, Nguyễn Thị Thu Trang, Đặng Xuân Thủy, Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Linh Giang, & Võ Trần Anh. (2024). Nghiên cứu đúc phôi hợp kim Zn-Al và khảo sát tính chất điện hoá khi ứng dụng làm anốt cho pin sạc Zinc-ion. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(1), 48–51. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8929