Bùi Quang Bình, & Bùi Phan Nhã Khanh. (2024). Tác động của đầu tư công tới năng suất nhân tố tổng hợp tỉnh Bình Định. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(4), 54–58. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8951