Nguyễn Thị Quý. (2024). Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chưa tốt nghiệp đúng hạn tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(2), 37–44. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8972