Mai Kha, H. N., Nguyen, H. K., & Nhi, N. H. (2024). Ẩn dụ tri nhận về cảm xúc trong âm nhạc của Taylor Swift. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(5B), 1–6. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9146