Nguyễn Mạnh Toàn, & Hoàng Thanh Hiền. (2024). Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 22(4), 29–33. Truy vấn từ https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9183