NGUYEN THANH TRUONG, NGUYEN THI DO. Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi trong tư duy hình tượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 8, n. 105, p. 80–83, 2016. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1530. Acesso em: 28 tháng 1. 2023.