TRUONG CONG TUAN, DOAN THI NGOC NHU, NGUYEN DINH TUY, NGUYEN HUY QUYEN, LE TIEN DUNG. Giải pháp khởi động đen và vận hành ở chế độ ốc đảo cho nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng logic mờ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 18, n. 11, p. 1–6, 2020. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3321. Acesso em: 15 tháng 6. 2024.