PHAN LIEN, LE VU TRUONG SON, TRINH NGOC DAT, PHAM VAN TUAN, DANG NGOC TOAN, DINH THANH KHAN, LE VAN THANH SON. Nghiên cứu sự truyền năng lượng giữa Ce<sup>3+</sup> và Tb<sup>3+</sup> trong vật liệu nền BaAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 18, n. 11, p. 52–55, 2020. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3500. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.