ĐỖ NGỌC VINH. Nâng cấp chuỗi giá trị mực đại dương tại Quảng Ngãi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 19, n. 10, p. 9–15, 2021. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7590. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.