NGUYỄN VĂN LINH, ĐOÀN VĂN SÁNG, TRẦN CÔNG TRÁNG, TRẦN VĂN CƯỜNG. Nhận dạng tín hiệu ra đa LPI sử dụng mạng nơ-ron học sâu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 19, n. 10, p. 70–75, 2021. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7601. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.