HO HONG QUYEN. Enhanced removal of phosphate from wastewater by precipitation coupled with flocculation. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 19, n. 12.2, p. 5–10, 2021. DOI: 10.31130/ud-jst2021-010E. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7637. Acesso em: 27 tháng 5. 2022.