DOAN NGUYEN TRANG PHUONG. Market competition and earnings management: Evidence from Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 6.1, p. 90–95, 2022. DOI: 10.31130/ud-jst.2022.103E. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7744. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.