NGUYỄN QUANG TÙNG. Mất ổn định của cột thổi phồng được cấu tạo từ màng mỏng trực giao có định hướng bất kỳ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 5, p. 18–22, 2022. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7757. Acesso em: 15 tháng 8. 2022.