NGÔ ANH TUẤN; NGUYỄN HỮU ĐẶNG. Tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp của các hộ trồng lúa jasmine tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2017 – 2019. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 8, p. 45–49, 2022. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7781. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.