HOÀNG MINH THIỆN, NGUYỄN VĂN KHÁNH, KIỀU THỊ KÍNH, NGUYỄN ĐỨC MINH; DƯƠNG CÔNG VINH. Đánh giá tiềm năng sử dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ rạn san hô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 3, p. 56–62, 2022. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7811. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.