HOANG DUONG VIET ANH, DANG HUU MAN, DUONG NGUYEN MINH HUY. Country-level determinants, takeover locations, and the gains to target firms. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 6.1, p. 69–77, 2022. DOI: 10.31130/ud-jst.2022.191E. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7836. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.