ĐỖ LÊ HƯNG TOÀN; NGUYỄN NGỌC BÀNG; LƯU ĐỨC BÌNH; ĐỖ HỮU TRƯỜNG GIANG. Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố gá đặt đến kết quả đo bề mặt trên máy CMM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 21, n. 4, p. 80–84, 2023. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7908. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.