NGUYỄN ĐÌNH KHANG; NGUYỄN QUỐC ĐẠT; ĐẶNG PHƯỚC VINH. Thiết kế và chế tạo vali thông minh ứng dụng công nghệ xử lý ảnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 8, p. 93–98, 2022. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7926. Acesso em: 5 tháng 12. 2022.