HOÀNG DƯƠNG VIỆT ANH; ĐẶNG HỮU MẪN; NGÔ THỊ MINH CHÂU. Ảnh hưởng của sự phức tạp công ty đến quyết định phát hành cổ phiếu bổ sung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 8, p. 1–6, 2022. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7940. Acesso em: 3 tháng 12. 2023.