NGÔ PHI MẠNH; KOHEI ITO. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện ly trong pin nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp cơ – hóa học. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 10.2, p. 17–24, 2022. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7973. Acesso em: 22 tháng 2. 2024.