TRẦN THỊ THU THẢO; NGUYỄN HỒNG HẢI; NGUYỄN QUANG PHÚC; HUỲNH NGỌC HÙNG; PHẠM NGỌC PHƯƠNG. Ảnh hưởng của các thông số khí hậu đến sự phân bố nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 20, n. 10.2, p. 1–5, 2022. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7987. Acesso em: 28 tháng 1. 2023.