TRỊNH QUỲNH ĐÔNG NGHI. Sử dụng sơ đồ tư duy trực tuyến để dạy học từ vựng tiếng Việt cho người nước ngoài. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 60–65, 2023. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8226. Acesso em: 15 tháng 6. 2024.