NGUYỄN HỒNG QUÂN; TẠ NGỌC KHÁNH; ĐINH LÊ QUỲNH THU; VŨ PHƯƠNG THẢO; PHẠM NGỌC TRANG; ĐỖ PHƯƠNG Ý NHI. Ảnh hưởng của nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng VR đến ý định tham quan địa điểm du lịch: Vai trò trung gian của ý định sử dụng VR để trải nghiệm địa điểm du lịch. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 21, n. 4, p. 1–9, 2023. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8276. Acesso em: 23 tháng 9. 2023.