VÕ THỊ MINH NHO. Nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng lên động cơ tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 21, n. 4, p. 27–33, 2023. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8332. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.