NGUYỄN BÁ KIÊN; LÊ QUỐC HUY; NGUYỄN THỊ THU TRANG; ĐẶNG XUÂN THỦY; ĐỖ LÊ HƯNG TOÀN; NGUYỄN LINH GIANG; VÕ TRẦN ANH. Nghiên cứu đúc phôi hợp kim Zn-Al và khảo sát tính chất điện hoá khi ứng dụng làm anốt cho pin sạc Zinc-ion. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 48–51, 2024. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8929. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.