NGUYỄN THỊ QUÝ. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên chưa tốt nghiệp đúng hạn tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 37–44, 2024. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/8972. Acesso em: 30 tháng 5. 2024.