MAI KHA, H. N.; NGUYEN, H. K.; NHI, N. H. Ẩn dụ tri nhận về cảm xúc trong âm nhạc của Taylor Swift. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, [S. l.], v. 22, n. 5B, p. 1–6, 2024. Disponível em: https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9146. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.