Nguyen Thanh Truong, Nguyen Thi Do. 2016. “Yếu tố tự truyện Trong truyện ngắn Thạch Lam Và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi Trong Tư Duy hình tượng”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 8 (105):80-83. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/1530.