Truong Cong Tuan, Doan Thi Ngoc Nhu, Nguyen Dinh Tuy, Nguyen Huy Quyen, Le Tien Dung. 2020. “Giải pháp khởi động đen Và vận hành ở Chế độ ốc đảo Cho Nhà máy thủy điện Đăkrơsa ứng dụng Logic mờ”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 18 (11):1-6. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/3321.