Pham Thi Kim Thoa, Vu Thi Bich Hau, Nguyen Van Hieu. 2021. “Assessment of the Current Distribution, Dispersal Trends and Impacts of Invasive Species in Bana - Nui Chua Nature Reserve, Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 19 (6.1):6-11. https://doi.org/10.31130/jst-ud2021-437.