Nguyễn Văn Linh, Đoàn Văn Sáng, Trần Công Tráng, Trần Văn Cường. 2021. “Nhận dạng tín hiệu Ra đa LPI sử dụng mạng Nơ-Ron học sâu”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 19 (10):70-75. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7601.