Ho Hong Quyen. 2021. “Enhanced Removal of Phosphate from Wastewater by Precipitation Coupled With Flocculation”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 19 (12.2):5-10. https://doi.org/10.31130/ud-jst2021-010E.