Doan Nguyen Trang Phuong. 2022. “Market Competition and Earnings Management: Evidence from Vietnam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20 (6.1):90-95. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.103E.