Đinh Thị Phượng. 2022. “Nhìn lại Vai Trò của triết học Mác- Lênin Trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20 (8):66-70. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7756.