Hoang Duong Viet Anh, Dang Huu Man, Duong Nguyen Minh Huy. 2022. “Country-Level Determinants, Takeover Locations, and the Gains to Target Firms”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20 (6.1):69-77. https://doi.org/10.31130/ud-jst.2022.191E.