Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Ngọc Bàng, Lưu Đức Bình, và Đỗ Hữu Trường Giang. 2023. “Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố Gá đặt đến kết Quả đo bề mặt Trên máy CMM”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 21 (4):80-84. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7908.