Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn, và Ngô Thị Minh Châu. 2022. “Ảnh hưởng của sự phức tạp công Ty đến quyết định phát hành cổ phiếu bổ Sung”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20 (8):1-6. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7940.