Ngô Phi Mạnh, và Kohei Ito. 2022. “Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ bền màng điện Ly Trong Pin Nhiên liệu ở điều kiện thử bền hỗn hợp Cơ – hóa học”. Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng 20 (10.2):17-24. https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/7973.